HRV | ENG

Prethodni projekti

KAROL CONSULTING - PROJEKTNO ISKUSTVO

U nastavku je opis projekata i provedenih aktivnosti od strane tvrtke u posljednjih pet godina.

BOSNA I HERCEGOVINA: Jačanje DOTS strategije i unapređenje Programa borbe protiv tuberkuloze / HIV/AIDS - Razvoj nacionalnih zdravstvenih podračuna za tuberkulozu i HIV/AIDS, UNDP, (2014 - trenutno)

Sistem zdravstvenih računa je standardna međunarodna metodologija koja pruža opsežnu procjenu cjelokupne potrošnje na nacionalno zdravstvno. Podračuni omogućuju nadzor financijskih kretanja kod prevencije i liječenja specifičnih bolesti. Cilj ovog projekta je razviti podračune za tuberkulozu i HIV, a uključuje razvoj metodologije, prikupljanje podataka, analizu i izradu računa.

HRVATSKA: Implementacijski plan za racionalizaciju i vanjsko ugovaranje nezdravstvenih djelatnosti putem outsourcinga/spin-offa, Svjetska banka, (2013 – 2014)

Fokus projekta stavljen je na problem neefikasnosti pri izvršavanju nezdravstvenih djelatnosti u javnim bolnicama u Republici Hrvatskoj. Ključni projektni dokumenti uključivali su analizu zaposlenog osoblja u nezdravstvenim djelatnostima u cijelom sektoru, te razvoj akcijskog plana za provođenje prikladnih reformi.

Projektne aktivnosti: pregled zakonodavnih i operativnih pitanja vezanih uz reformu nezdravstvenih djelatnosti; procjenu troškova za nezdravstvene djelatnosti u cijelom sektoru te potencijalne uštede; pregled međunarodnih iskustava u reformama nezdravstvenih djelatnosti; pripremu predložaka ugovora za vanjsko ugovaranje sa uključenim specifikacijama, te planiranje provođenja reformi.

HRVATSKA: Komunikacijska podrška za kampanju podizanja javne svijesti o reformama u zdravstvenom sustavu, Svjetska banka, (2013)

Cilj projektnog zadatka bio je pružiti podršku Ministarstvu zdravlja u procesu kontinuiranog jačanja kapaciteta za komunikaciju te pomoći u razvoju i implementaciji nacionalne kampanje javnog informiranja o sadržaju i rezultatima reforme zdravstva. Očekivani ishodi projektnog zadatka su: podizanje svijesti hrvatske javnosti o ključnim razlozima i potrebi provođenja zdravstvene reforme, pozitivnim učincima implementacije, te izgradnja strateškog partnerstva sa donositeljima odluka i socijalnim partnerima.

Projektne aktivnosti su uključivale: ispitivanje javnog mnijenja o percepciji reforme zdravstva, strateško planiranje i realizaciju javne kampanje, organizaciju foruma i radionica sa zainteresiranim stranama.

(Projekt je realiziran u suradnji sa tvrtkom Digitel komunikacije d.o.o).

BOSNA I HERCEGOVINA: Reforma javnog zdravstva II, Europska komisija, (2013)

Projekt je podržao dosadašnji tijek reforme zdravstva u BIH kroz osiguravanje harmonizacije relevantne zdravstvene legislative sa EU Direktivama i smjernicama s ciljem jačanja planiranja javno zdravstvenih strategija.

Aktivnosti realizirane tijekom trajanja projekta su uključivale sljedeće: izgradnja kapaciteta javnozdravstvenih službi u BIH u cilju osiguravanja njihove spremnosti da adekvatno odgovore u situacijama prijeteće opasnosti na zdravlje stanovništva (pandemije, bioterorizam, elementarne nepogode), unapređenje metoda za procjenu zdravstvenog statusa stanovništva, te poboljšanje sustava izvještavanja zaraznih bolesti, razvoj modela koji će osigurati prikupljanje i obradu podataka za izradu Nacionalnih zdravstvenih računa.

Savjetodavna aktivnost je uključivala razvoj metodologije koja će omogućiti BIH korištenjem bolničkih DRG podataka sudjelovanje u EU istraživanju “Plaćanje prema učinku “ .

(Projekt je realiziran kroz suradnju s tvrtkom CEU Consulting GmBH).

HRVATSKA: Razvoj DRG-a - Strateško savjetovanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, (2013)

Cilj ovog projekta bio je razviti radni okvir za daljnju implementaciju DRG sustava u Republici Hrvatskoj. Tijekom projekta prepoznati su prioriteti i intervencije visoke vrijednosti koje će dovesti do efektivnog korištenja DRG sustava za mjerenje proizvodnje i podršku poboljšanja efikasnosti u javnog bolničkom sektoru.

Projektne aktivnosti: evaluacija glavnih institucijskih pitanja; pregled trenutnog modela plaćanja; analiza DRG podataka; pregled potrebnih vještina; te razvoj strateškog implementacijskog plana. 

BOSNA I HERCEGOVINA: Reforma financiranja sekundarne zdravstvene zaštite, Europska komisija, (2011-2013)

Cilj ovog projekta bio je poboljšati efektivnost i efikasnost bolnica u Bosni i Hercegovini kroz implementaciju novog sustava plaćanja bolnica prema učinku mjerenom DRG-evima.

Projektne aktivnosti: edukacija AR-DRG šifranata i revizora; analiza DRG podataka; razvoj novih ugovora temeljenih na učinku; pravna analiza; preporuke i smjernice za postizanje bolničke efikasnosti uključujući i poslovno planiranje, te istodnevne procedure; te analiza kapaciteta IKT kapaciteta bolnica i zavoda zdravstvenog osiguranja s razvojem strateškog plana ulaganja za IKT.

CRNA GORA: Savjetodavna potpora u usvajanju AR-DRG sustava klasifikacije pacijenata, bolničkog sustava plaćanja i ugovaranja, Svjetska Banka, (2011-2013)

Projekt je komponenta inicijative bolničke refore u Crnoj Gori te su bile uključene sljedeće aktivnosti: uvođenje AR-DRG sustava klasifikacije pacijenata; pružanje AR-DRG edukacije i analiza podataka; izrada strategije financiranja bolnica kako bi resursi bili raspodjeljeni prema potrebama pacijenata; izrada novog sustava plaćanja i bolničkog ugovora koji uključuje mjerenje učinka koristeći DRG-eve; te razvoj akcijskog plana za daljnji razvoj DRG kapaciteta i potpunu implementaciju DRG sustava.

HRVATSKA: Izrada ekonomskih studija za lijekove, (2010 – 2012)

Karol Consulting svoje je usluge izrade ekonomskih studija za lijekove, kao i pisanja prijava za uključivanje tih lijekova na Listu lijekova subvencioniranih od strane Vlade pružio nekolicini farmaceutskih kompanija. Aktivnosti su uključivale procjenu tehnologije u zdravstvu, istraživanje o efektivnosti, efikasnosti i cijenama lijeka. Prijave su orijentirane na „vrijednost za novac“, te su svi slučajevi lijekova za prijavu na Listu uspješno uključene na Listu.

HRVATSKA: Projekt unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu, Svjetska Banka, (2010 – 2011)

Cilj projekta bio je pomoći Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu u razvoju strategije i standarda za pružanje hitnih medicinskih usluga u predbolničkom i bolničkom okruženje. Projektni dokumenti uključivali su plan i vremenski okvir za novi radni okvir pružanja HMP u Hrvatskoj. Aktivnosti planiranja uključivale su pregled trenutne situacije u Hrvatskoj, analizu međunarodnih standarda i preporuke za standarde HMP prikladne za Hrvatsku. Iz Projekta su proizašle preporuke o metodama racionalizacije trenutnog sustava pružanja HMP, uključujući geografsku re-distribuciju centara hitne pomoći, reformu operacijskog sustava HMP i novu raspodjelu osoblja. Projektni dokumenti: situacijska analiza, izvještaj o relevantnoj najboljoj međunarodnoj praksi HMP; te plan implementacije reforme HMP.

MAKEDONIJA: Izrada i implementacija reforme bolničkog plaćanja, Svjetska Banka, (2008 – 2009)

Projekt je služio implementaciji sustava plaćanja bolnica na temelju izlaznih podataka koristeći australsku DRG klasifikaciju. Cilj novog sustava je pružiti poticaje bolnicama za poboljšanje njihove efikasnosti i kvalitete njege. Projektne aktivnosti uključuju: razvoj standardiziranih sustava prikupljanja bolničkih podataka; edukaciju iz DRG šifriranja; prikupljanje podataka o učinku vezanih uz iskorištenost; određivanje cijena usluga i kvaliteta njege; analiza DRG podataka i povratne informacije pružateljima usluga; razvoj modela plaćanja bolnica temeljenog na izlaznim podacima te postepeno uvođenje poticaja na temelju učinka; razvoj pristupa određivanju DRG cijena i financijskog modeliranja bolničkih plaćanja na temelju njihove DRG aktivnosti; razvoj makedonskog DRG grupera; institucijski razvoj zavoda zdravstvenog osiguranja i bolnica; te edukacija iz upravljanja DRG sustavom i izgradnja kapaciteta.

BOSNA I HERCEGOVINA: Projekt jačanja zdravstvenog sektora – Izgradnja kapaciteta u ugovaranju, Svjetska Banka, (2008 – 2010)

Projekt je izveden u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Andrija Štampar, a cilj je bila podrška izgradnji kapaciteta u BiH za menadžment zdravstvene njege. Odgovornost Karol Consulting-a bila je u edukaciji za ugovaračku komponentu i pružanju sljedećih usluga: savjetovanje o ciljanim skupinama za edukaciju; provedba analize potreba za edukacijom radi prepoznavanja trenutnih vještina i ponašanja kao i prioritetnih potreba; razvoj metodologije edukacije i programa koji uključuje doprinose lokalnih i ključnih stranih stručnjaka; razvoj edukacijskog sadržaja za 10 edukacijskih modula uključujući i materijale za čitanje; sažetke i prezentacije vezane uz temu; održavanje interaktivnih predavanja koja su osim teorije sadržavala i studije slučajeva i zadatke.

MAKEDONIJA: Paket osnovnih prava – Redefinicija, Svjetska Banka, (2010)

Savjetovanje je pružano makedonskoj Vladi i to o pitanjima politike zdravstvene reforme vezanim uz sadržaj paketa osnovnih prava, rasporeda doprinosa i uloge dopunskog zdravstvenog osiguranja u radnom okviru financiranja u zdravstvu. Aktivnosti projekta: izrada financijske procjene paketa prava i budućeg prihoda od doprinosa; savjetovanje o mogućnostima za uvođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja i sadržaj osiguravajućih paketa; te pregled zakona o zdravstvenom osiguranju i savjetovanje o dodacima.

AZERBAJDŽAN: Poboljšavanje pružanja zdravstvenih usluga – Moduli edukacije menadžmenta, Svjetska Banka, (2007 - 2008)

Razvijeni su moduli edukacije za menadžment i financije za bolničke i menadžere u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u sklopu inicijative reforme azerbajdžanskog zdravstva. Edukacijski moduli sastojali su se od sljedećeg: ključne značajke sustava pružanja zdravstvene zaštite uključujući sustave organizacije i evaluacije; administrativna praksa u zdravstvenoj zaštiti; financiranje zdravstvene zaštite uključujući određivanje budžeta, određivanje cijena; fiskalna kontrola i nabava; te kvaliteta zdravstvene njege uključujući koncepte operativnog menadžmenta i kontrole kvalitete.

MAKEDONIJA: Razvoj nacionalne politike doprinosa, Svjetska Banka, (2007)

Cilj projekta bio je revidirati postojeću politiku doprinosa u Makedoniji u svrhu podrške financijskoj održivosti osnovnog paketa prava, a istovremeno štiteći pristup pravima od strane socijalno ugroženih skupina. Projekt je revidirao trenutni sustav korisničkih naknada i doprinosa te predložio politiku izostavljanja korisničkog naknada. Ostale aktivnosti: pregled financijskog i utjecaja kapitala dostupnih scenarija politike; odgovor na pitanja vezana uz suglasnost i neformalna plaćanja; te savjetovanje o tome kako je moguće osigurati dodatne izvore prihoda za makedonski Zavod zdravstvenog osiguranja.

MALEZIJA: Razvoj Nacionalnog mehanizma za financiranje zdravstva, UNDP, (2006 - 2007)

Ovaj je projekt od iznimne važnosti za implementaciju reforme financiranja u zdravstvenom sektoru Malezije. U svojem opsežnom djelokrugu uključivao je i: analizu zdravstvenih i ekonomskih podataka; pregled metoda financiranja zdravstva; analizu uloge javnog i privatnog sektora; razvoj prijedloga za sustav obveznog i univerzalnog zdravstvenog osiguranja; izrada osnovnog paketa prava; razvoj radnog okvira za plaćanje pružatelja usluga uključujući DRG-eve; uspostava nacionalnog autoriteta za financiranje zdravstva; razvoj operativnih principa za sustav zdravstvenog osiguranja; plan implementacije financijske reforme; izrada strategije društvenog marketinga; te razvoj radnog okvira za zdravstveni informacijski sustav. Projekt je obustavljen prije završnog izvještavanja iz političkih razloga.

TURSKA: Projekt jačanja i restrukturiranja financijskog menadžmenta zdravstvenih usluga, (2005 – 2007)

Savjetovanje je pruženo za Medicare Australia s ciljem poboljšanja efektivnosti financiranja zdravstva i kvalitete njege razvojem mehanizama budućeg plaćanja i određivanja budžeta temeljenih na AR-DRG-evima. U sklopu Projekta je također razvijen sustav za upravljanje medicinskih materijalom. Specifične aktivnosti: evaluacija sustava određivanja bolničkih budžeta; analiza poticaja pružateljima usluga; pregled različitih modela plaćanja; izrada casemixa uključujući razvoj DRG-a; razvoj modela bolničkog plaćanja; razvoj klasifikacije i standarda šifriranja; te edukaciju i pilotiranje sustava. Karol Consulting pružao je tehničko savjetovanje vezano uz menadžment projekta i koordinaciju aktivnosti.

BOSNA I HERCEGOVINA: Razvoj i pilotiranje novih mehanizama plaćanja pružatelja usluga, Svjetska Banka, (2005 – 2007)

Savjetovanje je pruženo za Medicare Australia. Opseg projekta uključivao je definiranje, izradu, pilotiranje, evaluaciju i planiranje početka novog sustava plaćanja pružatelja koji uključuje DRG-eve. Glavni cilj projekta bio je uvođenje poticaja za pružatelje usluga radi poboljšanja efikasnosti i zdravstvenih ishoda.

Kontaktirajte nas

Karol Consulting d.o.o.
Šestinski vrh 61
10 000 Zagreb
contact@karolconsulting.hr

Projekti

Naše iskustvo stjecano je kroz niz različitih projekata.

Pogledajte naše prethodne projekte za više informacija.